KVKK Sözleşmesi

Geri Dön

PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 1. GİRİŞ

Veri sorumlusu olarak PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. için verisi işlenen kişilerin sahip olduğu kişisel verilerin korunması çok önemlidir. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. kişisel verilerin yasal düzenlemelerin tarif ettiği şekil ve şartlarda güvence altına alınması hususunda sorumluluğunun farkındadır; PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. böylece bu sorumluluğunu bir politika haline getirmektedir.

 1. Bu politika PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. tarafından Kişisel Verilerin Korunması (KVK) düzenlemeleri uyarınca kişisel verileri korumaya yönelik yükümlülükler yerine getirilirken ve kişisel veriler işlenirken uyulması gereken esasları belirlemektedir. Bu kapsamda, KVK düzenlemeleri gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. tarafından gerekli düzenlemeler yapılmakta ve farkındalığın oluşması için ihtiyaç duyulan sistem kurulmaktadır.
 2. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. kendi bünyesinde bulunan kişisel veriler bakımından veri sorumlusu sıfatıyla, politika ve politikaya bağlı olarak uygulanacak prosedürlere uygun davranacağını beyan eder.
 3. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI
  1. Bu politikanın amacı, PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. tarafından KVK düzenlemelerine uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak ve süreçlere ilişkin esasları belirlemektir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için bu politika ve PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.
  2. Bu politika PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. tarafından yönetilen, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen tüm faaliyetlerde uygulanmaktadır ve verisi işlenen kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.
  3. Bu politika, kişisel veri niteliği taşımayan verilere uygulanmaz.
  4. Bu politika, KVK düzenlemelerinin gerektirmesi halinde yahut kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında ve toplanma yöntemlerinde gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. ‘nin gerekli gördüğü hallerde, zaman zaman değiştirilebilir.
 4. POLİTİKANIN VE KVK DÜZENLEMELERİNİN UYGULANMASI
  1. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması sürecinde KVK düzenlemeleri öncelikle uygulanacak olup bu düzenlemeler ile politika hükümleri arasında uyumsuzluk bulunması durumunda KVK düzenlemeleri geçerli olacaktır.
  2. Güncelleme tablosu Ek.1’de yer almaktadır.
 5. TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (Bu politika kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi uygun düştüğü ölçüde “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”i de kapsar.).

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

KVK Düzenlemeleri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin korunmasına yönelik yönetmelik, tebliğ ve ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararları, mahkeme kararları ile verilerin korunmasına yönelik uygulanabilir uluslararası anlaşmaları ve diğer her türlü mevzuat.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verileri PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. tarafından veya PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. adına işleme sokulan gerçek kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Başvuru Formu: Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış, ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Politika: Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikası.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYGULANACAK İLKELER
  1. Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme
   1. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. kişisel verilerin işlenmesi esnasında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmekte; orantılılık ve gereklilik prensiplerini dikkate almakta, kişisel verileri, veri işleme amaçlarına uygun düşecek seviyede işlemektedir.
  2. Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma
   1. Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından gerekli olup PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almakta; kişisel veri sahibinin kişisel verilerine yönelik değişiklik talep etmesi durumunda ilgili kişisel verileri güncellemektedir.
  3. Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme
   1. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemekte; kişisel verileri yürütmekte olduğu faaliyeti ve sunmakta olduğu hizmetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. tarafından ortaya konulmakta; bu doğrultuda, kişisel veri sahibi KVK düzenlemeleri kapsamında aydınlatılmakta ve gereken hallerde kişisel veri sahibinden açık rızası alınmaktadır.
  4. Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme
   1. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ., kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte; amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Bu kapsamda, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. kişisel verileri yalnızca KVK düzenlemeleri kapsamında sınırlı sayılan hallerde (KVKK madde 5.2 ve 6.3) veya kişisel veri sahibinden alınan açık rıza kapsamındaki amaç doğrultusunda (KVKK madde 5.1 ve 6.2) ve ölçülülük esasına uygun olarak işlemektedir.
  5. Kişisel verileri KVK düzenlemelerinde öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme
   1. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. , kişisel verileri ancak KVK düzenlemelerinde belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmekte; bu kapsamda öncelikle KVK düzenlemelerinde kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamakta; sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVK düzenlemeleri kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler, verinin niteliğine ve kullanım amacına göre silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir.
 2. KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KVK DÜZENLEMELERİNDEKİ İŞLEME ŞARTLARINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ
  1. Kişisel Verilerin İşlenmesi
   1. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. KVK düzenlemeleri gereğince kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemekte; KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.
  1. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. web sayfaları ve mobil uygulamaları üzerinden toplanan kişisel verilerin PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. tarafından İşlenmesi
   1. https://endustriyelkesim.com/ gibi siteler ve mobil uygulamalar dahil işlem yapan, hizmet ve içerik yayını, duyuru, bilgilendirme, etkinlik vb. e-postaları gönderilmesini talep eden, üyelik işlemleri gerçekleştiren verisi işlenen kişilerin verdikleri bazı kişisel bilgiler (adı soyadı, telefon adres, e-posta vb.veri sahibi kişilerin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca, sizlere daha iyi hizmet verebilmek, belli periyotlarda yapılan / yapılacak kutlama ve etkinlik faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik ayrıştırma faaliyetlerinde, sadece PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. bünyesinde kullanılmakta ve PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. tarafından işlenmektedir.
   2. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ.’nin sahip olduğu her türlü iletişim formlarından topladığı bilgileri, söz konusu form dolduranın haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, veri paylaşım sözleşmesi yapılmış olan kişileri haricinde üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle kullanmamaktadır.
  1. Açık Rıza
   1. Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızası olup, kişisel veri sahiplerine aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında yapılacak bilgilendirme sonrası ve kişisel veri sahiplerinin açık rıza vermesi halinde işlenir. Aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde açık rıza alınmadan önce kişisel veri sahiplerine hakları bildirilir.
  1. Kişisel Verilerin Açık Rıza Alınmaksızın İşlenmesi
   1. KVK düzenlemeleri kapsamında açık rıza alınmaksızın kişisel verilerin işlenmesinin öngörüldüğü durumlarda (KVKK madde 5.2 ve 6.3), PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. kişisel veri sahibinin açık rızasını almaksızın kişisel verileri işleyebilecek olup KVK düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde kişisel veriler PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. tarafından işlenir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.
    1. Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.
    2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişisel veri sahibinin veya kişisel veri sahibi dışındaki bir kişinin hayatının veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel veriler PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. tarafından açık rıza olmaksızın işlenebilir.
    3. Bir sözleşmenin kurulması, uygulanması, ifası veya sonlandırılmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel veriler kişisel veri sahiplerinin açık rızaları olmadan PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. tarafından işlenebilir.
    4. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin açık rızaları olmadan kişisel verilerini işleyebilir.
    5. Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olan kişisel veriler açık rıza alınmaksızın PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. tarafından işlenebilir.
    6. Kişisel verilerin açık rıza alınmadan işlenmesi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için tek mümkün yol ise kişisel veriler açık rıza alınmaksızın PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. tarafından işlenebilir.
    7. Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ.’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel veriler PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ tarafından açık rıza olmaksızın işlenebilir.
  1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
   1. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ., KVKK’nın 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. KVKK’nın 6. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler, kişisel veri sahibinin açık rızası alınmaksızın ancak Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:
    1. Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
    2. Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmektedir.
   1. Bu kapsamda PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu şartlardan birinin kapsamına girip girmediğini değerlendirmekte ve bu şartlardan birine dayanmayan kişisel veri işleme faaliyetlerini re’sen yahut başvuru üzerine durdurmaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler işlenirken, Kurul tarafından belirlenen önlemler alınmaktadır.
 3. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ
  1. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ.  KVKK’nın 7. maddesinde düzenlendiği üzere, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. bu konuda KVKK ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre bir politika oluşturmuş olup, bu politika uyarınca verinin niteliğine göre imha yapmaktadır. Bu kapsamda PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. tarafından periyodik imha tarihleri belirlenmiş olup yükümlülüğün başlaması ile beraber çeşitli aralıklarla periyodik imhanın yapılmasına ilişkin takvim oluşturulmuştur.
  1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Teknikleri
   1. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır
    1. Fiziksel Olarak Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.
    2. Yazılımdan Güvenli Olarak Silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken, bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.
    3. Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme: PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından güvenli olarak silinir/yok edilir.
   2. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:
    1. Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel veri anonim hale getirilir.
    2. Toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılır ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilir.
    3. Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulur ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanır.
    4. Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanır.
   3. KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak, anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVKK kapsamı dışında olup kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır.
 4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARILAN KİŞİLER TARAFINDAN İŞLENMESİ
  1. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ., kişisel verileri Türkiye’de aktarabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, dış kaynak kullanımı dâhil yukarıda da yer verildiği gibi KVK düzenlemelerinde öngörülen şartlara uygun olarak ve belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet kişisel veri sahibi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve KVK düzenlemelerinde aksi düzenlenmediği sürece yurt dışına da aktarabilir. Aktarıma ilişkin bilgiler ilgili aydınlatma ve/veya açık rıza metinlerinde yer almaktadır.
  2.  PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ., bir gerçek ya da tüzel kişiye kişisel veri aktardığı durumda, kişisel veri aktardığı kişilerin de işbu politikaya uymasını sağlar. Bu kapsamda aktarılan kişi ile akdedilen sözleşmelere gerekli koruyucu düzenlemeler eklenir. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ., veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari önlemler almaktadır.
  3. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. , KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.
  4. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve Kurul tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır. Bu politikada belirtilen şekilde topladığı ve belirtilen amaçlarla işlediği kişisel verileri, KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile veri sahibi kişilerin açık rızaları doğrultusunda, aktarabileceği aydınlatma metinlerinde belirtilmiştir.
  1. Türkiye’de Bulunan Kişilere Kişisel Veri Aktarımı
   1. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ., hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini aktarabilmektedir.
   2. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve Kurul tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmek sorumluluğu altındadır. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Kişisel veriler, KVKK madde 5.2’de ve 6.3’te belirlenen istisnai hallerde açık rıza olmaksızın yahut diğer hallerde kişisel veri sahibinin açık rızası alınmak şartı ile (KVKK madde 5.1 ve 6.2) Türkiye’de bulunan kişilere PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. tarafından aktarılabilir. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ., kişisel verileri KVKK’da ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet kişisel veri sahibi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve KVKK’da veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece Türkiye’de bulunan kişilere ve PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. çatısı altında bulunan diğer iş ortaklarına aktarabilir.
  1. Yurt Dışında Bulunan Kişilere Kişisel Veri Aktarımı
   1. Kişisel veriler, KVKK madde 5 ve 6’da belirlenen istisnai hallerde açık rıza olmaksızın yahut diğer hallerde kişisel veri sahibinin açık rızası alınmak şartı ile yurt dışında bulunan kişilere PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. tarafından aktarılabilir. Kişisel verilerin KVK düzenlemelerine uygun olarak açık rıza alınmaksızın aktarıldığı durumda ayrıca aktarılacağı yabancı ülke bakımından aşağıdaki koşullardan birinin varlığı gerekir:
    1. Kişisel verilerin aktarıldığı yabancı ülkenin Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu güvenli ülkeler statüsünde olması (Kurulun web sitesinden güncel listeyi kontrol edebilirsiniz.),
    2. Aktarımın gerçekleşecek olduğu yabancı ülkenin Kurulun güvenli ülkeler listesinde yer almaması halinde PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. nin ve ilgili ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumanın sağlanacağına ilişkin yazılı taahhütte bulunarak Kuruldan izin alması gerekmektedir.
 5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARI KULLANMASI
  1. Kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar aşağıda yer almaktadır.
   1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı kişileri bilme,
   5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı kişilere bildirilmesini isteme,
   6. KVK düzenlemelerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı kişilere bildirilmesini isteme,
   7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
   8. Kişisel verilerin KVK düzenlemelerine aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
  2. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ., KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte ve KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir.
  3. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.
  4. Kişisel veri sahibinin haklarını ileri süremeyeceği haller

KVKK’nın 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahibi bu konularda 9.1.’de sayılan haklarını ileri süremez:

   1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
   2. Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
   3. Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi,
   4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
  1. KVKK’nın 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahibi zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 9.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremez:
   1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
   2. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
   3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
   4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
  2. Kişisel veri sahibinin haklarını kullanması
   1. Kişisel veri sahibi bu politikada belirtilen haklarına ilişkin taleplerini, kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kurulun belirlediği diğer yöntemlerle başvuru formunu web sitesinden veya fiziksel olarak doldurup zaman damgalı veya ıslak imza ile PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. ‘ne ücretsiz olarak iletebilecektir. Bunun yanında kişisel veri sahibi olarak talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.
   2. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ.’nin KVK düzenlemelerine uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili taleplerinizi web sitemizden şahsen veya yazılı olarak başvuru adresimiz Aydınlı, Dersaadet Cd. No:65, 34953 Tuzla/İstanbul, kayıtlı elektronik posta olarak (kayıtlı elektronik posta adresimiz projeendustriyel@hs01.kep.trKonu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.) veya elektronik posta olarak (elektronik posta adresimizinfo@endustriyelkesim.com (Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.)) PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ’ne iletebilirsiniz.
   3. Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;
    1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
    2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
    3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
    4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
    5. Talep konusu, bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ’ne iletilmesi gerekmektedir.
    6. Kişisel veri sahipleri adına başka kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
   4. Kişisel veri sahibinin, talebini PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ ne iletmesi durumunda PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır. Kişisel veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ’nin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ tarafından gereği yerine getirilir.
   1. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ 9.4.’te sayılan ve/veya aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir.
    1. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,
    2. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,
    3. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.
   2. Kişisel veri sahibinin Kurula şikâyette bulunma hakkı
    1. Kişisel veri sahibi KVKK’nın 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ nin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  1. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.
  1. Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması
   1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek için alınan teknik ve idari tedbirler

PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Alınan başlıca tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

    1. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ İ bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle ve hukuki yöntemlerle denetlenmektedir.
    2. Gerektiğinde teknik konular için uzman personel istihdam edilmekte veya bu hususta dış destek alınmaktadır.
    3. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ çalışanları, tedarikçi çalışanları ve hizmetin dışardan alındığı durumlarda bu kişiler ve çalışanları kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konularında bilgilendirilmektedir.
    4. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ nin yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.
    5. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ bünyesindeki ilgili birimlerin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVKK’nın aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için yerine getirilecek olan yükümlülükler, PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ tarafından yazılı politika ve prosedürlere bağlanmış olup her bir iş birimi bu konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve yürütmekte olduğu faaliyet özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir.
    6. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ’nin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmaktadır.
    7. Veri Sorumlusu Yetkilisi, bu konuda atanan uzman tarafından kişisel verilerin korunması hukuku ve bu hukuka uygun olarak gerekli önlemlerin alınması konusunda bilgilendirilmektedir.
   1. Kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek için alınan teknik ve idari tedbirler

PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Alınan başlıca teknik ve idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

    1. Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmaktadır.
    2. İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
    3. Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Eski çalışanlara erişim kısıtlaması uygulanmakta, hesaplar kapatılmaktadır.
    4. Alınan teknik önlemler bakımından risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
    5. Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
    6. Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmekte ya da dış destek alınmaktadır.
    7. Çalışanlar, tedarikçi çalışanlarımız ve hizmetin dışardan alındığı durumlarda bu kişiler veya çalışanları tarafından özellikle kişisel veri işleyen ilgili kullanıcılar ve tüm personel, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda bilgilendirilmektedir.
    8. İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
    9. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK düzenlemelerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve kişisel verilerin güvenliğine ve gizliliğine ilişkin yükümlülüklerinin, iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
    10. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ nde kişisel verilerin yer aldığı ÖZEL NİTELİKLİ belgeler kriptolu (şifreli) sistemlerle korunmaktadır / korumaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda, kişisel veriler ortak alanlarda, masaüstünde yahut yetkisiz kişilerin erişebileceği herhangi bir yerde saklanmaz. Kişisel verilerin yer aldığı dosya ve klasörler vb. belgeler masaüstüne veya ortak klasöre taşınmaz, PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ’nin önceden yazılı onayı alınmadan bilgisayarlardaki bilgiler USB vb. başka bir aygıta aktarılamaz, organizasyon yapısı dışına çıkartılamaz.
    11. KVK düzenlemeleri kapsamında kişisel verilerin güvenliği için talep edilen veya ek olarak talep edilecek olan güvenlik önlemleri olması durumunda tüm çalışanlar ek güvenlik önlemlerine uymak ve bu güvenlik önlemlerinin sürekliliğini sağlamak ile yükümlüdür.
    12. Herhangi bir kişisel veri güvenliği ihlaline karşı tedbirli olmak adına kriz ve itibar yönetimi görüşülmüş, bu kapsamda Kurul’u ve ilgili kişiyi bilgilendirme süreçleri tasarlanmıştır.
   1. Kişisel verilerin saklanması:

PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Alınan başlıca teknik ve idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

    1. Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır. Risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
    2. Teknik konularda uzman personel istihdam edilmekte ya da dış hizmet alımı yapılmaktadır.
    3. Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
    4. Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler kısıtlanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri loglanmakta ve ilgililere anlık olarak iletilmektedir.
    5. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.
   1. Kişisel verilerin korunması konusunda alınan tedbirlerin denetimi
    1. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ’nin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili birime raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
   2. Kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşası durumunda alınacak tedbirler
    1. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve Kurula bildirecektir. Kurul tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum Kurul’un internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.
 1. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ  TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
  1. PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ nezdinde, PROJE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TEKNİK TEKSTİL OTOM. SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ ’nin  meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. Maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVKK’da belirtilen genel ilkelere ve KVKK’da düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak, aşağıda belirtilen sınıflardaki kişisel veriler, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir. Bu sınıflarda işlenen kişisel verilerin bu politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da bu politikanın 11.2. maddesinde belirtilmektedir.
Veri KategorisiAçıklamaVeri Tipi
  1. Aşağıdaki tabloda kişisel veri sahibi sınıfları ve bu sınıflar içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerinin işlendiği detaylandırılmaktadır.
Veri Konusu Kişi GrubuVeri Tipi

Ek.1 Güncelleme Tablosu

Bu politikada yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

GÜNCELLEME TARİHİDEĞİŞİKLİKLERİN KAPSAMI
  
  
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial